PlaceOnLine.pl - ZUS | podatki | prawo pracy

Jesteś tutaj » PlaceOnline.pl: Pracownik emeryt lub rencista

Placeonline.pl – bezpłatne porady płacowo-kadrowe

Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad ekspertów i znajdź rozwiązania trudnych i nietypowych przypadków rozliczeń z ZUS, wypełniania druków ZUS oraz naliczania wynagrodzeń. Będziesz je otrzymywać mailem co tydzień.

BEZPŁATNE PORADY

Ostatnio komentowane

Publikacje

Kontrole ZUS
ZUS jest instytucją, która sama kontroluje wywiązywanie się płatników z obowiązków opłacania składek i zgłaszania pracowników do ubezpieczeń....
Regulamin funduszu socjalnego - w pytaniach i odpowiedziach
Praktyka pokazuje, że problemy z poprawnymi zapisami w regulaminie ZFŚS wcale nie są takie banalne. Przeczytaj jak powinno wyglądać prawidłowe...
Niewypłacone wynagrodzenie - poznaj rozwiązania 6 najczęstszych problemów pracodawców!
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których z przyczyn mniej lub bardziej zawinionych przez pracodawcę pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia na...
Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru czasu pracy – praktyczne przykłady
Szczególnie łatwo jest popełnić błąd, obliczając wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w różnych wymiarach czasu pracy w trakcie roku...
Dodatkowe wynagrodzenie pracownika a składki
Świadczenia pieniężne otrzymywane przez pracowników z tytułu pozostawania w stosunku pracy można podzielić na dwie podstawowe grupy, czyli...
Świadczenia chorobowe i macierzyńskie – jak wypełnić ZUS RSA
Uniknij konieczności korygowania ZUS RSA!Na fomularzu ZUS RSA przekazujemy informacje o wypłaconych świadczeniach oraz przerwach w opłacaniu...
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2012-12-04
Z dniem 31 października 2012 r. miałem rozwiązać stosunek pracy z zatrudnioną 64-letnią pracownicą, ale ZUS odmówił jej prawa do emerytury z uwagi na brak wymaganego stażu. Byłem przekonany, że spełniła warunki do przyznania emerytury. Jednakże ZUS uznał, że pracownica udowodniła jedynie 13 lat i 8 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych. Nie uznano okresów pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w wymiarze 6 lat. Postanowiłem umożliwić dopracowanie brakującego okresu do emerytury. Jednakże mam wątpliwość, czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2013 r., pracownica będzie musiała pracować do 67. roku życia.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2012-10-09
W przekazanym do ZUS zaświadczeniu o zarobkach pracownika wykazano zarobki niższe od rzeczywistych, przez co Zakład naliczył mu niższą emeryturą. Czy pracownikowi przysługuje w związku ze stratą roszczenie odszkodowawcze przeciwko pracodawcy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2011-12-15
Od 1 stycznia 2012 r. osoba uprawniona do renty socjalnej będzie bowiem mogła więcej zarobić, bez ryzyka zawieszenia wypłaty świadczenia.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2011-07-04
Prawo do emerytury pomostowej, po spełnieniu wszystkich wskazanych w ustawie o emeryturach pomostowych warunków, przysługuje mężczyźnie po osiągnięciu 60 lat.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2011-04-05
Pytanie: Pracownikowi wygasła umowa, pozostał niewykorzystany urlop. W ostatnim dniu pracy wypłaciliśmy mu ekwiwalent za ten niewykorzystany urlop. Wypłacona kwota podlegała oskładkowaniu i opodatkowaniu. Czy powinnam tą kwotę doliczyć do sum ujętych w kol. 2, 3 a może w 4. ZUS Rp-7? Według mojej wiedzy, powinnam ująć ją w kol. 3 tego druku. Czy mam rację?
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2011-01-03
Od niedawna dzięki nowej usłudze elektronicznej ZUS można uzyskać informacje dotyczące emerytur/rent krajowych i zagranicznych.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-12-27
Osoby, które złożą wniosek o emeryturę do końca grudnia 2010 r., do 30 września 2011 r. roku będą mogły równocześnie pracować i pobierać emeryturę bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-12-14
W 2011 r. przestanie obowiązywać rozwiązanie umożliwiające pobieranie emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. 3 grudnia 2010 r. Sejm przyjął szereg propozycji zawartych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz tzw. ustaw okołobudżetowych, których celem ma być przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu finansów publicznych. Ustawa trafiła teraz pod obrady Senatu.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-11-30
25 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczący prawa do emerytury...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-11-16
Dnia 5 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 33 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-11-09
Dnia 28 października 2010 r. TK orzekł, że art. 81 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-10-25
Od 2011 roku zasady zmniejszania lub zawieszania świadczeń przedemerytalnych mają być zbliżone do stosowanych w przypadku emerytur i rent. Zapewni...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-10-13
Zatrudniamy 43-letnią pracownicę, której zmarł mąż, mający ustalone prawo do emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Czy...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-10-05
Umowa ubezpieczeniowa między Polską a Australią podpisana została 7 października 2009 r. Przewiduje ona koordynację polskiego i australijskiego...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-09-28
Jesteśmy kapitałową spółką prawa handlowego. Zatrudniamy pracownika na stanowisku kierowcy dostawcy. W grudniu tego roku ma on zamiar przejść na...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-09-21
Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej świadczenie w drodze wyjątku może być przyznane ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny,...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-09-15
Zatrudniamy pracownika, który ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z dniem 7 września 2010 r. ukończył 182-dniowy okres...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-08-02
Dnia 15 lipca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z konstytucją i nie narusza...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-08-02
W naszej firmie w bieżącym roku będzie redukcja zatrudnienia. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę będzie zmniejszenie zatrudnienia. Pracownicy...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-06-28
Od 1 czerwca 2010 r. kwota przychodu odpowiadająca:
  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2010 r., która...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-06-21
W związku z przejściem na emeryturę pracownik, oprócz odprawy pieniężnej, otrzymał zegarek. Czy wliczyć do podstawy wymiaru składek wartość tego...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-03-29
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę (na jego prośbę). Z dniem 28 lutego 2010 r. wypłacono też odprawę...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-03-15
ZUS uruchomił specjalną skrzynkę mailową dla pracodawców opłacających składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i osób zainteresowanych problematyką...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-03-08
Począwszy od 1 marca 2010 r., ZUS w ramach corocznej waloryzacji podwyższy wypłacane: emerytury (obliczone zarówno na dotychczasowych zasadach, jak...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-02-23
Czy opieka sprawowana przez pracownika nad członkiem rodziny, np. nad matką – inwalidką I grupy w trakcie zatrudnienia i kilka lat po...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-02-16
Waloryzacji od 1 marca 2010 r. r. podlegają emerytury i renty przyznane do dnia 28 lutego 2010 r. Za świadczenia przyznane do dnia 28 lutego 2010...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-02-01
Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do 28 lutego 2010 r. powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w...
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2010-01-04
Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę w dwóch zakładach pracy. Z dniem 31 grudnia 2009 rozwiązał umowy o pracę w związku z przejściem na...
» czytaj więcej
» Poprzednie
Druki i formularze ZUS | Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS | Obliczanie wynagrodzeń/płac | Umowa zlecenie/Umowa o dzieło | ZFŚŚ, Ryczałty, Ekwiwalenty, Świadczenia pracownicze | Zasiłek chorobowy i macierzyński | Pracownik emeryt lub rencista | Rozliczanie cudzoziemców i Polaków za granicą | Wskazówki dla biur rachunkowych | Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop |
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Centrum Obsługi Klienta: tel.: (022) 518 29 29 fax: (022) 617 60 10,
e-mail: placeonline@wip.pl

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.