PlaceOnLine.pl - ZUS | podatki | prawo pracy

Jeste¶ tutaj » PlaceOnline.pl: ZF¦S, Ryczałty, ekwiwalenty, ¶wiadczenia pracownicze

Placeonline.pl – bezpłatne porady płacowo-kadrowe

Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad ekspertów i znajdĽ rozwi±zania trudnych i nietypowych przypadków rozliczeń z ZUS, wypełniania druków ZUS oraz naliczania wynagrodzeń. Będziesz je otrzymywać mailem co tydzień.

BEZPŁATNE PORADY

Ostatnio komentowane

Publikacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom
Rozstrzyganie, kto podlega ubezpieczeniom społecznym obowi±zkowo, kto dobrowolnie, a kto nie może do nich przyst±pić w ogóle, czasami może sprawiać...
Umowa o dzieło – obowi±zek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
Umowa o dzieło co do zasady nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba, która wykonuje pracę wył±cznie...
Wniosek o odroczenie terminu płatno¶ci zaległo¶ci podatkowej – praktyczny poradnik
Może się zdarzyć sytuacja, że podatnik lub płatnik nie mog± zapłacić podatku w terminie. Jak wtedy post±pić? Przy spełnieniu okre¶lonych...
Płace w firmie
Skorzystaj z rad i wyja¶nień ekspertów oraz gotowych schematów księgowań Niezast±piona pomoc dla specjalistów ds. płac i księgowych w naliczaniu...
Choroba w okresie wypowiedzenia – ¶wiadczenia dla pracownika, dokumentacja do ZUS
W okresie wypowiedzenia pracownik objęty jest obowi±zkowo ubezpieczeniami społecznymi, a więc również ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że...
¦wiadczenia dla pracownika odchodz±cego z pracy – praktyczny poradnik dla wszystkich pracodawców
W zależno¶ci od sposobu i przyczyny rozwi±zania umowy o pracę wypłacasz różne należno¶ci i ¶wiadczenia. I łatwo tu popełnić bł±d: możesz zapłacić...
Wydatki socjalne dokonywane w ramach zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych powinny być okre¶lone w regulaminie ZF¦S. Jeżeli regulamin przewiduje możliwo¶ć przeznaczenia ¶rodków na ¶wiadczenia ¶wi±teczne dla pracowników, pracodawca może kierować te ¶rodki do pracowników w różnych formach, w tym także i w formie bonów towarowych.
» czytaj więcej
Pytanie Czytelnika: Czy faktura dokumentuj±ca koszty noclegów pracowników odbywaj±cych podróż służbow± opłacona przez pracodawcę stanowi dla niego koszty uzyskania przychodów?
» czytaj więcej
Pracodawca wysłał pracownika w delegację. Pracownik musiał wyjechać o 6.00, na miejsce dojechał o 8.00. Do 19.00 wykonywał zadanie służbowe. Następnie udał się w podróż powrotn± i wrócił o 23.00. W jaki sposób należy rozliczyć okres odpoczynku pracownika? Czy takie zaplanowanie podróży służbowej jest prawidłowe?
» czytaj więcej
Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Rozwi±zana została ona z końcem grudnia 2010 r. Okres wypowiedzenia w jego przypadku wynosił 3 miesi±ce. W tym okresie pracodawca zwolnił go z obowi±zku ¶wiadczenia pracy. Pracownik ten co miesi±c, oprócz wynagrodzenia, otrzymuje ryczałt samochodowy. Od kwoty wypłacanego ryczałtu nie s± opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?
» czytaj więcej
Czy ¶rodki pozostałe z odpisu na ZF¦S z lat ubiegłych możemy w tym roku wykorzystać na wydanie pracownikom bonów towarowych i nie oskładkować tych ¶rodków?
» czytaj więcej
Po ustaleniu faktycznego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w 2010 r. sporz±dzamy korektę dokonanych odpisów. SprawdĽmy na przykładzie liczbowym, jak poprawnie dokonać takiej korekty.
» czytaj więcej
Z okazji ¶wi±t Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników na pocz±tku grudnia będziemy wypłacać bony po 200, 300 i 500 zł. Sfinansujemy je ze ¶rodków ZF¦S. Czy odprowadzamy od tych wypłat składki i podatek?
» czytaj więcej
Proszę o wskazanie przepisów, które okre¶laj±, czy dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi za czas niezdolno¶ci do pracy.
» czytaj więcej
Warto¶ć ¶wiadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami, korzysta ze...
» czytaj więcej
We wrze¶niu 2010 r. pracodawca zdecydował się sfinansować dla pracowników szczepienia ochronne przeciwko grypie. Koszt jednej szczepionki wyniósł...
» czytaj więcej
Korzy¶ci± z zawarcia umowy szkoleniowej dla pracodawcy jest możliwo¶ć uzyskania zwrotu kosztów (czę¶ci kosztów) nauki pracownika w razie...
» czytaj więcej
Pod koniec wrze¶nia szkoła organizuje wycieczkę, w której będ± brały udział dzieci pracowników. Wycieczka będzie dofinansowana ze ¶rodków ZF¦S. Czy...
» czytaj więcej
Jeden z naszych pracowników podpisał odpowiedzialno¶ć finansow± za używanie telefonu służbowego. W trakcie zatrudnienia pracownik podpisał zgodę na...
» czytaj więcej
Pakiety medyczne będ±ce nieodpłatnym ¶wiadczeniem dla pracowników s± ich przychodem ze stosunku pracy, podlegaj±cym opodatkowaniu i składkom ZUS.
» czytaj więcej
Pierwszym ze ¶wiadczeń przysługuj±cych dokształcaj±cym się pracownikom, a powoduj±cym okre¶lone obci±żenia finansowe po stronie pracodawcy, s±...
» czytaj więcej
Za naruszenie zakazu palenia w zakładzie pracy poza wyraĽnie wyodrębnionymi miejscami odpowiada wła¶ciciel albo użytkownik obiektu. Ukarana może...
» czytaj więcej
Nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji wci±ż budz± w±tpliwo¶ci interpretacyjne. W sprawie tej zaj±ł stanowisko Departament Pracy w Ministerstwie...
» czytaj więcej
Dzięki nowym przepisom poszkodowani przez powódĽ mog± skorzystać z pożyczki na wypłatę wynagrodzeń. Mniej rygorystyczne będzie traktowana utrata...
» czytaj więcej
Czy koszty szkolenia w którym uczestniczyli skierowani na to szkolenie radni i warto¶ć limitu na korzystanie z telefonu komórkowego poniesione...
» czytaj więcej
Każdy pracodawca, w szczególno¶ci ten u którego funkcjonuje ZF¦S, ma możliwo¶ci wsparcia własnych pracowników, którzy ucierpieli wskutek powodzi....
» czytaj więcej
Warunki podnoszenia kwalifikacji przez pracowników od 16 lipca 2010 r. okre¶la Kodeks pracy. Nowe przepisy w Kodeksie pracy to art....
» czytaj więcej
Za oknem 30-stopniowe upały. Na jakich zasadach powinni¶my zapewnić pracownikom napoje w okresie letnich upałów?
» czytaj więcej
Z okazji zawarcia zwi±zku małżeńskiego oraz urodzenia dziecka chcieliby¶my wypłacać naszym pracownikom ¶wiadczenia pieniężne w wysoko¶ci 500 zł....
» czytaj więcej
Będzie nowe rozporz±dzenie o należno¶ciach za podróże służbowe.
» czytaj więcej
¦wiadczenia z tytułu bhp będ± zwolnione z oskładkowania na rzecz ZUS, ale dopiero za rok - po wej¶ciu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego....
» czytaj więcej
Zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych została objęta pomoc materialna otrzymana od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na...
» czytaj więcej
Je¶li pracodawca dokonał korekty liczby zatrudnionych pod koniec 2009 r., powinien również skorygować dokonany odpis na fundusz socjalny.
» czytaj więcej
» Poprzednie
Druki i formularze ZUS | Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS | Obliczanie wynagrodzeń/płac | Umowa zlecenie/Umowa o dzieło | ZF¦¦, Ryczałty, Ekwiwalenty, ¦wiadczenia pracownicze | Zasiłek chorobowy i macierzyński | Pracownik emeryt lub rencista | Rozliczanie cudzoziemców i Polaków za granic± | Wskazówki dla biur rachunkowych | ¦wiadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop |
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264
S±d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego.
Wysoko¶ć kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Centrum Obsługi Klienta: tel.: (022) 518 29 29 fax: (022) 617 60 10,
e-mail: placeonline@wip.pl

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przegl±darce.
Korzystaj±c ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bież±cymi ustawieniami przegl±darki.